loading image
 
ปิด / Close
 
PROFILE

โศจิวัท เลขะกุล

โศจิวัท เลขะกุล
37/370 หมู่ 6 ถนนนวมินทร์ คลองกลุ่ม บึงกลุ่ม กรุงเทพ 10240 ประเทศไทย
โทรศัพท์
029483804
โทรสาร
029483805
มือถือ
0998608447
เว็บไซต์
สาขาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย, แฟชั่นดีไซน์ , จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะไทย, คอมพิวเตอร์กราฟิก , ศิลปะภาพถ่าย, ออกแบบแสงสว่าง

Service

Ancient Thai Art is recovered and bring back from the past to present time, to present how they looks like and how beautiful they are.

Portfolio

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory
SHARE ON
 โศจิวัท เลขะกุล
NAME
E-MAIL
Tel
SUBJECT
MESSAGE
 9+4=
  • I-SPA