loading image
 
ปิด / Close
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ทราบเป็นอย่างดีว่าท่านให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใด และบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการเว็บไซต์ Designer Hub (www.Designerhub.in.th) บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบ ถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด ท่านรับทราบการใช้บริการเว็บไซต์ Designer Hub นี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไป

การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
          บริษัทต้องการให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน บริษัทจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทํางาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นและถูกต้อง

การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้บริษัทสามารถแยกความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทมากเท่าใด บริษัทก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของบริษัทได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของ ท่านในการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด และ/หรือ บางส่วนไปยังบริษัทในเครือของบริษัทหรือพันธมิตรในทางธุรกิจของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทําการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของบริษัทข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่กระทําโดยบุคคล ภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากกระทําหรือการรวบรวมข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลภายนอก


การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
          บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้เมื่อบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจําเป็นเพื่อ

(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกําหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัทหรือ

(3) คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการของบริษัท


ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้ประโยชน์และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          บริษัทอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นไปถึงท่านเป็นครั้งคราว เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ของบริษัท หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกว่าท่านสนใจที่จะรับคําเสนอหรือข้อมูลดังกล่าว จากบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท


ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory