loading image
 
ปิด / Close
 

ข้อตกลงการใช้งาน

เว็บไซต์ Designerhub.in.th นี้จัดทำและบริหารโดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “ทีทีเอฟ” ซึ่งเมื่อนักออกแบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Designerhub.in.th ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” จะถือว่านักออกแบบที่สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” และรวมถึงผู้ขอใช้บริการนักออกแบบที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการนักออกแบบ” ได้ตกลง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์” อย่างไรก็ดี ขอแนะนำให้สมาชิกเว็บไซต์เข้ามาอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อีกเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 

ข้อตกลงและความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ สำหรับนักออกแบบที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ,ข้อมูลนิติบุคคล

ให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว ( ตามข้อ 1 ) เป็นข้อมูลของสมาชิก โดยมีข้อตกลงและทำความเข้าใจกัน ดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล และ หรือข้อมูลนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลบุคคลที่สาม ( บุคคลที่สามอันหมายถึงบุคลที่ได้รับมอบหมาย หรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งกระทำการ และ หรือให้ดำเนินการแทน ในการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคล หรือนิติบุคคล ) ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ จะถือว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เว็บไซต์โดยสมาชิกเอง
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล และ หรือข้อมูลนิติบุคคลที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ ( ตามข้อ 1.1 ) ให้ถือว่าเป็นความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดเผย และเป็นไปโดยสุจริต
1.3 ข้อมูลส่วนบุคคล และ หรือข้อมูลนิติบุคคล จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แอบอ้าง หรือส่อไปในทางทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ เว็บไซต์ และ หรือต่อเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง หากผู้ดูแลเว็บไซต์พบเห็นหรือมีเหตุให้สงสัย และได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลดังกล่าว ( ตามข้อ 1.1 ) ไม่เป็นจริง ทางเว็บไซต์จะดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ หรือหากข้อมูลนั้นส่งผลให้มีความเสียหายร้ายแรงอันก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใดๆ ผู้นำเข้าข้อมูล ( ตามข้อ 1.1 ) จะต้องเป็นผู้รับผิดทุกประการ โดยเว็บไซต์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกรณี
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคล และ หรือข้อมูลนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลบุคคลที่สาม ( ตามข้อ 1.1 ) นั้น ขอให้สมาชิกเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าว ทางทีทีเอฟสามารถนำไปเผยแพร่บนสื่ออื่น ๆ ที่ทีทีเอฟมีนอกเหนือจากสื่อเว็บไซต์นี้ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มช่องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของสมาชิกเอง โดยการบอกกล่าวแจ้งให้สมาชิกทราบ หรือไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแจ้งให้สมาชิกทราบก็ได้


2. ข้อมูลผลงานการออกแบบ - กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด,วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมายใด ๆ

ให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว ( ตามข้อ 2 ) เป็นข้อมูลของสมาชิก โดยมีข้อตกลงและทำความเข้าใจกัน ดังนี้

2.1 ข้อมูลผลงานการออกแบบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ, กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมายใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ จะถือว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ( ตามข้อ 2 ) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เว็บไซต์โดยสมาชิกเอง ทั้งนี้ข้อมูลผลงานการออกแบบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ, กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมายใด ๆ ที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็นความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โดยเปิดเผย และเป็นไปโดยสุจริต
2.2 ข้อมูลผลงานการออกแบบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ, กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมายใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ต้องเป็นจริง ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ในการเป็นเจ้าของ ของบุคคลอื่น หรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ หรือต่อเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง หากผู้ดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าว มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีเหตุให้สงสัยในการกระทำดังกล่าว ทางทีทีเอฟจะดำเนินการนำออกจากระบบเว็บไซต์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ หรือหากข้อมูลนั้นส่งผลให้มีความเสียหายร้ายแรงอันก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใด ๆ ก็ตาม สมาชิกและ หรือผู้นำเข้าข้อมูล จะต้องเป็นผู้รับผิดทุกประการ โดยเว็บไซต์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทุกกรณี
2.3 ข้อมูลผลงานการออกแบบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ, กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมาย ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ให้สมาชิกเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ สมาชิกยินยอมโดยการมอบเนื้อหาข้อมูลที่ขึ้นแสดงในเว็บไซต์ให้กับทีทีเอฟมีสิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในการเผยแพร่ และการจัดเก็บ หรือสิทธิ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เช่น เผยแพร่บนสื่ออื่นที่ทีทีเอฟมีนอกเหนือจากสื่อบนเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มช่องทางโฆษณา ของสมาชิกเอง และ หรือในรูปแบบใดก็ตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะใช้กันในอนาคต โดยสิทธิ์ดังกล่าว ไม่สามารถยกเลิกได้, ไม่มีกำหนดเวลา, ไม่สามารถเรียกเก็บค่าสิทธิ์ใด ๆ กับทีทีเอฟได้

 

ข้อตกลงและความเข้าใจการใช้บริการเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้บริการนักออกแบบที่เป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์

3. ผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการนักออกแบบที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ขอให้เข้าใจตรงกันว่า ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการของนักออกแบบแต่ประการใด ดังนั้น ค่าจ้างหรือค่าบริการที่ตกลงว่าจ้างกันระหว่างนักออกแบบที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์กับผู้ขอใช้บริการ
นักออกแบบ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการตกลงว่าจ้างนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทุกประการ
3.2 ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่า เว็บไซต์ Designerhub.in.th นี้เป็นเพียงสื่อกลาง โดยบริการมอบพื้นที่เว็บไซต์แก่นักออกแบบในการเผยแพร่โปรโมทผลงานเท่านั้น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบุคคลที่สาม หรือข้อมูลนิติบุคคลที่ปรากฎ รวมถึงข้อมูลผลงานการออกแบบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ, กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมาย เนื้อหาใด ๆ ก็ตามของสมาชิก ที่ปรากฏภายใต้ชื่อสมาชิก
บนพื้นที่เว็บไซต์นี้ ทางทีทีเอฟไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทุกประการ
3.3 ผู้ใช้บริการนักออกแบบ มีอิสระในการเลือกใช้บริการนักออกแบบที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ตามที่ปรากฎ โดยความรอบคอบระมัดระวังในการเจรจาตกลงว่าจ้างการออกแบบ หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทีทีเอฟจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ


นโยบาย กฎเกณฑ์ และความเข้าใจ อื่นๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์

  • ห้ามนำและใช้เนื้อหา ถ้อยคำ ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่เหมาะสม หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รัชทายาท หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ แสดงผ่านบนเว็บไซต์เป็นอันขาด
  • ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลนิติบุคคล, ข้อมูลผลงานการออกแบบ, ภาพ, กราฟิก, ตัวอักษร, ภาพถ่าย, ภาพวาด, วิดีโอ, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ข้อความ หรือสิ่งที่สื่อความหมาย ตามข้อ 1 , 2 , 3 และรวมถึงข้อย่อยดังกล่าว เป็นการนำเข้า และใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งทีทีเอฟจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดความสูญเสีย หรือสูญหายซึ่งข้อมูล ด้วยเหตุสุดวิสัยทางระบบคอมพิวเตอร์, ระบบจัดเก็บ และ หรือผ่านเครือข่าย รวมถึงความสูญเสีย สูญหายจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเกิดถูกโจรกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) และ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อโดยผู้ดูแลเว็บไซต์เอง ทางทีทีเอฟขอสงวนสิทธิ์การที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสีย หรือสูญหายนั้นทุกกรณี
  • ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ และ หรือผู้ขอใช้บริการนักออกแบบ จะต้องไม่นำเสนอการโฆษณา หรือการแฝงโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ หากตรวจสอบพบ ทางทีทีเอฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชื่อผู้ใช้งาน, ยกเลิก และ หรือลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบทันที โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ และ หรือผู้ขอใช้บริการนักออกแบบ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
     

 

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory